Muziek

Prachtige nieuwe CD

Dit is de cover van de hagelnieuwe CD met Hildegardmuziek! Er is al veel moois verschenen in de loop der jaren, maar deze cd spant de kroon in veel opzichten. De liederen van Hildegard uit de Dendermonde Codex worden werkelijk op sublieme wijze vertolkt door het Ensemble Psallentes. Het klinkt als één hemelse stem; zo mooi! Het is de bedoeling dat het hele liederen-oeuvre van Hildegard zo door Psallentes op cd wordt uitgebracht. Reikhalzend kijken we uit naar het vervolg! (HW)

De CD is o.a. via deze link te bestellen:

https://www.bol.com/nl/p/hours-of-hildegard-dendermonde-code/9200000074968508

 


Schola Hildegardis is een koor voor vrouwenstemmen o.l.v. Antje de Wit dat zich richt op de muziek van Hildegard van Bingen en haar tijd. Het koor zingt o.a. liederen uit de 77 ‘Symphoniae’. Er wordt met verschillende vormen van vroege meerstemmigheid geëxperimenteerd  en geïmproviseerd. Sinds kort is er ook een aantal instrumentalisten die zo nu en dan begeleiden om de middeleeuwse muzikale sfeer tot klinken te laten komen. Zie ook AGENDA op de homepage. Klik daarvoor op de naam Hildegard van Bingen bovenaan deze pagina.

Hier volgt de tekst van het lied O, quam mirabilis met vertaling.

Tekst bij de film, van Hildegard’s lied O quam mirabilis met vertaling:

O quam mirabilis est
prescientia divini pectoris
que prescivit omnem creaturam.
Nam cum Deus inspexit faciem hominis
quem formavit,
omnia opera sua in eadem forma
hominis integra aspexit.
O quam mirabilis est inspiratio
que hominem sic suscitavit.
O hoe wonderlijk is
de voorkennis van de goddelijke geest die elk schepsel tevoren geweten heeft.Want toen God het aangezicht van de mens aanschouwde die hij had geschapen, heeft hij de werken van die mens in die menselijke gestalte al allemaal gezien. O, hoe wonderbaarlijk is die inblazing waarmee hij de mens zo ten leven heeft gewekt.

 


De Zeister mezzosopraan/harpiste en zangpedagoog Lysan van Winden bracht in maart  2014  haar eerste CD uit, waarop werk van Hildegard van Bingen te horen is. De CD, met de titel Sibylla Rhenensis, is een compilatie van live-registraties van verschillende concerten die Lysan in de afgelopen jaren gegeven heeft. Lysan zingt hierop nu eens a capella, dan weer begeleidt zij zichzelf op de middeleeuwse harp. Een aantal liederen wordt begeleid door de altviolist Servaas van der Mullen. Ook is een instrumentale harpimprovisatie te horen over een van Hildegards antifonen. De CD is voor € 19,50 incl. verzendkosten te bestellen bij lysanzanglespraktijk.nl. Voor meer informatie: lysan@lysanzanglespraktijk.nl

Op de website: www.hildegard-society.org/p/music zijn dertig liederen van Hildegard te lezen (in het Latijn en het Duits) en te beluisteren. Klik aldaar rechtsonder 2014(32) aan.

Hieronder zijn ook enkele liederen rechtstreeks te beluisteren.

Helemaal onderaan vindt u een link naar de YouTube-registratie van liederen gezongen door het Amerikaanse Ensemble Convocatrix.


Ensemble Cercamon – O Ierusalem (Sequentie, G-modus)

[audio:http://www.hildegardvanbingen.nl/wp-content/uploads/O-Ierusalem.mp3|titles=O Ierusalem]
O Ierusalem, aurea civitas, O Jerusalem, gouden stad,
ornata regis purpura; getooid met het purper van de Koning;
O edificatio summae bonitatis, O bouwwerk van de hoogste goedheid,
quae es lux numquam obscurata. gij zijt nimmer verduisterd licht.
Tu enim es ornata Waarlijk, gij zijt getooid
In aurora et in calore solis. in dageraad en zonnegloed.
O beata puertitia O gelukzalige kindertijd
quae rutilas in aurore, die glanst in het morgenrood,
et o laudabilis adolescentia, en o lovenswaardige jeugd,
quae ardes in sole. die gloeit in de zon.
Nam tu, o nobilis Ruperte, Want gij, o edele Rupertus,
in his sicut gemma fulsisti. hebt hierin geschitterd als een edelsteen.
Unde non potes abscondi stultis hominis, Daarom kunt gij u niet verbergen voor dwaze mensen,
sicut nec mons valli celatur. zoals de berg zich niet voor het dal schuil houdt.
Fenestrae tuae, Ierusalem, Uw vensters, Jerusalem,
cum topazio et saphiro zijn met topaas en saffier
specialiter sunt decoratae. bijzonder schoon versierd.
In quibus dum fulges, o Ruperte, Terwijl gij daarin schittert, O Rupertus,
non potes abscondi kunt gij u niet verbergen
tepidis moribus, voor de ‘lauwe zeden’,
sicut nec mons valli, zoals een berg niet voor het dal,
coronatus rosis, liliis et purpura gesierd met rozen, lelies en purper,
in vera ostensione. in ware openbaring.
O tener flos campi, O tere veldbloem,
et o dulcis viriditas pomi, o lieflijke groeikracht van een vrucht,
et o sarcina sine medulla, en o last zonder zwaarte,
quae non flectit pectora in crimina. die het hart niet ombuigt in misdaad.
O vas nobile quod non est pollutum O edel vat dat niet bezoedeld is
nec devoratum noch verwoest
in saltatione antiquae speluncae in de dans van de oude grot
et quod non est maceratum en die niet verzwakt is
in vulneribus antiqui perditoris. door de wonden van de oude verwoester.
In te symphonizat Spiritus Sanctus, In u klinkt de Heilige Geest samen,
quia angelicis choris associaris, want gij sluit u aan bij de engelenkoren,
et quoniam in filio Dei ornaris en omdat gij aanbeden wordt in de Zoon van God,
cum nullam maculam habes. daar gij geen enkele smet vertoont.
Quod vas decorum tu es, Welk een schoon vat zijt gij,
O Ruperte, O Rupertus,
qui in pueritia die in uw kindertijd
et in adolescentia tua en uw jeugd
ad Deum anhealasti in timore Dei, verzucht hebt naar God in de vreze des Heren,
et in amplexione caritatis, en in de omhelzing van de liefde,
et in suavissimo odore bonorum operum. en in de zoetste geur van goede werken.
O Ierusalem, O Jerusalem,
fundamentum tuum positum est uw fundament is gelegd
cum torrentibus lapidis, met rollende stenen,
quod est cum publicanis et peccatoribus dat is met tollenaars en zondaars
qui perditae oves erant, die verloren schapen waren,
sed per filium Dei inventae maar gevonden door Gods zoon
ad te cucurrerunt rennen zij naar u toe
et in te positi sunt. en zijn zij in u gelegd/opgenomen.
Deinde muri tui fulminant Daarom schitteren uw muren
vivis lapidibus, met levende stenen,
qui per summum studium bonae voluntatis die met de grootste ijver van goede wil
quasi nubes in celo volaverunt. hebben gevlogen als wolken in de hemel.
Et ita turres tui, O Ierusalem, En zo ook, uw torens, O Jerusalem,
rutilant et candent per ruborem gloeien en schijnen met rode
et per candorem sanctorum, en witte glans der heiligen,
et per omnia ornamenta Dei en met alle sieraden Gods
quae tibi non desunt, welke u niet ontbreken,
O Ierusalem. O Jerusalem.
Unde vos, o ornati, Daarom, gij gesierden
et coronati, en gekroonden,
qui habitatis in Ierusalem, die woont in Jerusalem,
et o tu, Ruperte, en gij, Rupertus,
qui es socius eorum in hac habitatione, die hun vriend is in deze woning,
succurite nobis famulantibus komt ons dienaren te hulp
et in exilio laborantibus. en ons zwoegers in ballingschap.

Ensemble Cercamon – O Ignis Spiritus (Sequentie voor de Heilige Geest)

[audio:http://www.hildegardvanbingen.nl/wp-content/uploads/18-O-ignis-spiritus.mp3|titles=18 O ignis spiritus]
O ignis spiritus paracliti, O geestesvuur dat onze pleitbezorger is,
vita vite omnis creature, leven des levens van ieder schepsel,
sanctus es vivificando formas. Gij zijt heilig door het tot leven brengen der vormen.
Sanctus es unguendo Gij zijt heilig omdat u hen zalft
periculose fractos; die gevaarlijk gewond zijn,
sanctus es tergendo Gij zijt heilig omdat u
fetida vulnera. de stinkende wonden afwist.
O spiraculum sanctitatis, O adem der heiligheid,
o ignis caritatis, o vuur der liefde,
o dulcis gustus in pectoribus o zoete smaak in de borst,
et infusio cordium u doordrinkt de harten
in bono odore virtutum. met de goede geur der deugden.
O fons purissime, O zuiverste bron
in quo consideratur waarin geschouwd wordt
quod Deus alienos colligit hoe God de heidenen verzamelt
et perditos requirit. en de verlorenen poogt terug te vinden.
O lorica vite O pantser des levens,
et spes compaginis membrorum omnium o hoop aller leden op eenwording
et o cingulum honestatis en o gordel der eerbaarheid,
salva beatos. red de gezegenden.
Custodi eos Behoed hen
qui carcerati sunt ab inimico, die gekerkerd zijn door de vijand
et solve ligatos en maak de geboeiden los,
quos divina vis salvare vult. de heilige kracht wil hen redden.
O iter fortissimum O rotsvast pad,
quod penetravit omnia; dat in alles is doorgedrongen;
in altissimis et in terrenis in de hoogste plaatsen en in de vlakten
et in omnibus abyssis en in alle afgronden
tu omnes componis et colligis. vormt en verenigt Gij allen.
De te nubes fluunt, Uit U drijven de wolken,
ether volat, jagen de ijle luchten voort,
lapides humorem habent, druipen de stenen van vochtigheid,
aque rivulos educunt, voeden de wateren de beken
et terra viriditatem sudat. en dampt de aarde van groene vruchtbaarheid.
Tu etiam semper educis doctos Ja zelfs leidt u altijd de wijzen
per inspirationem Sapiente die verblijd zijn
letificos. door de inblazingen der wijsheid.
Unde laus tibi sit, Daarom zij u de lof
qui es sonus laudis, die zelf de klank des lofs zijt
et gaudium vite, en de vreugde des levens,
spes et honor fortissimus hoop en krachtige eer
dans premia lucis. die de beloning geeft van het licht.

Vertaling Ensemble Cercamon

Ensemble Cercamon – O Rubor Sanguinis

[audio:http://www.hildegardvanbingen.nl/wp-content/uploads/01-O-rubor-sanguinis.mp3|titles=01 O rubor sanguinis]

___________________________________________________________________________

ORDO VIRTUTUM, een muziekspel over de deugden en de duivel.

Uitvoering: Ensemble Vocatrix, Los Angeles. Plaats: St. Johns Cathedral, Los Angeles. Zie: www.vocatrix.com.  (video)